Меню
Остання редакція: 23 квітня 2021

Навчання протягом життя…

Життя в ХХІ ст. є досить динамічним, тому знань, якими ми володіємо сьогодні, завтра вже недостатньо. Така тенденція зумовила стрімкий розвиток концепції «Lifelong learning» («Навчання протягом усього життя»). Освіта на всіх вікових етапах життя людини є необхідністю, вона визначає його якість, безпосередньо впливає на збереження і зміцнення здоров'я людини, збільшення тривалості життя. Тепер уже переконливо встановлено взаємозв'язок між рівнем освіченості суспільства і політиків, культурної, економічної та військової потужності держави.

Людина повинна навчатися впродовж усього життя, а система освіти має надавати їй такі можливості. Знання у даному разі виступають як основа поведінки і професійної діяльності. І якщо ми хочемо створити сучасну державу, то все населення України повинно вчитися. При цьому, старші покоління мають удосконалюватися, а молодші – формуватися в окресленій і затребуваній суспільством іпостасі.

Усвідомлення важливості освіти протягом життя для людського розвитку призвело на початку XXI століття до модернізації європейської політики у сфері освіти. Лісабонський саміт Ради Європи у березні 2000 року прийняв «Меморандум освіти протягом життя» (A Memorandum of Lifelong Learning). В Меморандумі підкреслюється, що безперервна освіта повинна стати головною політичною програмою громадянського суспільства, соціальної єдності й зайнятості. Визначення безперервної освіти включає: отримання ступенів та дипломів у вільний час; професійні курси, в тому числі з метою підвищення кваліфікації персоналу; освіта для дорослих; друга освіта інше.

Передові країни світу змінюють освітню систему, дотримуючись концепції навчання протягом усього життя з такими елементами: можливість навчатись в будь-якому віці, отримання максимальних умінь та навичок, формальна й неформальна освіта.

Навчально-консультаційний центр «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» Уманського НУС є базовим для впровадження концепції неперервної освіти, що спрямована на реалізацію права кожної особи на навчання протягом життя з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

У своїй діяльності Навчально-консультаційний центр «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» ставить за мету оперативно реагувати на виклики суспільства, запроваджуючи нові підходи до організації змісту, форм і методів неперервного навчання й охопити усі складники освіти дорослих: формальну, неформальну та  інформальну освіту.

Концепція діяльності складається в реалізації можливості «навчання протягом усього життя» у формі перепідготовки та підвищення кваліфікації. Для підтримки даної концепції, в НКЦ застосовуються інноваційні форми організації навчання:

  • очна, заочна та дистанційна форми навчання забезпечують якісну освіту за мінімальний термін у зручний для слухачів час;
  • сучасні технології навчання;
  • гнучкі індивідуально-модульні програми;
  • адаптивні графіки навчального процесу.

Основна діяльність Навчально-консультаційного центру «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»  спрямовується на:

  • забезпечення неперервності навчання фахівців різних галузей економіки, насамперед, аграрної сфери, керівників підприємств, установ і організацій як державної, так і приватної власності;
  • інноваційне оновлення в наданні освітніх послуг;
  • модернізацію змісту післядипломної освіти за сучасними інноваційними програмами;
  • розвиток інноваційних форм навчального процесу, впровадження та використання інформаційних технологій і дистанційного навчання.

Завданнями Навчально-консультаційного центру «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» є:

  • підвищення кваліфікації, курсова підготовка, спеціалізація, стажування фахівців різних галузей економіки, керівників підприємств, установ і організацій;
  • проведення наукових досліджень, результати яких мають використовуватися для забезпечення неперервності та індивідуалізації навчання, його актуальності і практичної спрямованості, впровадження інноваційних технологій реалізації програм освіти дорослих.

Організаційні форми навчальної роботи здійснюються з урахуванням професійних потреб та інтересів слухачів, рівня їх знань та вмінь. Навчальні програми, плани та тематика адаптуються до реальних потреб замовників з урахуванням діючого законодавства.

Освітні послуги, що надає НКЦ здатні швидко реагувати та орієнтуватися на актуальні та перспективні сфери діяльності згідно з попитом на ринку праці.

Навчально-консультаційний центр «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»  має можливість здійснювати підвищення кваліфікації за всіма спеціальностями, що акредитовані в Уманському національному університеті садівництва. До курсів залучаються кваліфіковані викладачі. Програма курсу та його тривалість узгоджується із замовником і може бути скорегована у відповідності до потреб конкретного підприємства.

 

Діана Нагернюк

Завідувачка НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»